Algemeene voorwaarden

 

INLEIDING

Huidig document (en elk hierna vermeld document) bepaalt de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze website (www.macherie.be) alsook de Algemene Aankoopvoorwaarden van producten via dit laatste (hierna: de «Voorwaarden»).

U dient aandachtig deze Algemene Voorwaarden te lezen, ons Cookiebeleid en ons Privacybeleid (hierna: het « Gegevensbeschermingsbeleid ») vooraleer deze site te gebruiken. Door deze site te gebruiken of daarop een bestelling te plaatsen, aanvaardt U gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en door ons Gegevensbeschermingsbeleid. Bijgevolg, indien U het geheel van de Algemene Voorwaarden en het Gegevensbeschermingsbeleid niet aanvaardt, verzoeken wij U deze site niet te gebruiken.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen. U dient ze dus regelmatig te raadplegen, aangezien de toepasselijke Algemene Voorwaarden deze zijn welke gelden op het ogenblik van het gebruik van deze site of van het afsluiten van de Overeenkomst.

Voor elke vraag met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of het Gegevensbeschermingsbeleid, wordt U verzocht ons te contacteren via mail: info@macherie.be.

De uitvoering van de Overeenkomst (zoals hieronder beschreven) kan, naar keuze, in één van de voor de Voorwaarden beschikbare talen op deze site.

1- ONZE GEGEVENS

De verkoop van producten via deze site wordt verricht door BVBA Henrik, een vennootschap naar Belgisch recht, BTW nr. BE 0837.288.855 en maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Taboralaan 56 (hierna “Ma Chérie).

Om ons te contacteren :

Email: info@macherie.be

2- UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN OP DE WEBSITE

De informatie of persoonlijke gegevens die U ons meedeelt zullen behandeld worden op basis van het Gegevensbeschermingsbeleid. Door deze site te gebruiken, geeft U uw akkoord om deze informaties en gegevens te verwerken en U verklaart dat het geheel van de verschafte informaties of gegevens waarachtig en juist is.

3- GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Door deze site te gebruiken en door hierop bestellingen te plaatsen verbindt U zich ertoe :

-Deze site enkel te gebruiken teneinde raadplegingen te doen of juridisch geldige bestellingen te plaatsen.


-Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien redelijkerwijze kan geacht worden dat dergelijke bestelling werd geplaatst, dan zijn wij gerechtigd deze te annuleren en de bevoegde overheden hiervan in te lichten.


-Ons Uw elektronisch adres mede te delen, uw postadres en/of andere correcte en juiste gegevens. U geeft ons ook de toelating om deze gegevens te gebruiken teneinde U desgevallend te kunnen contacteren (zie ons Privacybeleid).

U zult geen bestelling kunnen plaatsten indien U ons niet alle vereiste gegevens meedeelt.

Door op deze site een bestelling te plaatsen, bevestigt U ouder te zijn dan 18 jaar en dat U over de juridische bekwaamheid beschikt om overeenkomsten af te sluiten.

4- BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

De leveringsdienst voor de voorgestelde producten op deze site is enkel in België beschikbaar.

5- BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

Alle bestellingen van producten zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid. In deze zin en in geval van toeleveringsmoeilijkheid, of indien de producten niet meer in stock zijn, behouden wij ons het recht voor om U te informeren omtrent de mogelijkheid vervangingsproducten te bestellen van gelijke of hogere kwaliteit of waarde. Indien U deze vervangingsproducten niet wenst te bestellen, dan zullen wij elk eventueel gestort bedrag terugbetalen.

6- WEIGERING EEN BESTELLING TE BEHANDELEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik elk product van deze site in te trekken en elke daarop voorkomende inhoud of informatie te vervangen of te wijzigen. Alhoewel wij steeds alles in het werk stellen om gevolg te geven aan alle bestellingen, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ons verplichten de behandeling van een bestelling te weigeren nadat wij U Orderbevestiging hebben verstuurd. Wij behouden ons dit recht op elke ogenblik voor.

Wij zullen ten overstaan van U of een derde niet aansprakelijk zijn uit hoofde van onze beslissing een product van onze site in te trekken, van onze beslissing eender welke inhoud of informatie voorkomende op deze site te vervangen of te wijzigen of van onze weigering een bestelling te behandelen na Orderbevestiging verstuurd te hebben.

7- LEVERING

Onder voorbehoud van bovenvermelde clausule 5 met betrekking tot de beschikbaarheid der producten, en behoudens uitzonderlijke omstandigheden, doen wij er alles aan om uw bestelling van het product of de producten bedoeld in elke Leveringsbevestiging uit te voeren voor de leveringsdatum opgegeven in deze laatste of, indien geen enkele leveringsdatum bepaald is, binnen de geschatte termijn die aangeduid wordt op het ogenblik van de keuze van de leveringsmethode en, in elk geval, binnen een maximum termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de Orderbevestiging.

Vertragingen kunnen zich evenwel voordoen om redenen die liggen aan de personalisatie van producten, onvoorziene omstandigheden of het leveringsgebied. Indien wij om eender welke reden niet in staat zijn de leveringsdatum na te komen, zullen wij U hiervan informeren en U voorstellen hetzij het aankoopproces verder te zetten met een nieuwe leveringsdatum, hetzij uw bestelling te annuleren en U de totaliteit terugbetalen van het bedrag dat U betaalde.

8- ONMOGELIJKHEID TE LEVEREN

In geval van onmogelijkheid om uw bestelling te leveren, zullen wij pogen een beveiligde plaats te vinden om er uw pakket te deponeren. Indien wij geen beveiligde plaats vinden, zal uw bestelling terugkeren naar onze opslagplaats. Wij zullen ook een bericht achterlaten dat U de plaats opgeeft waar uw bestelling zich bevindt en de te volgen weg om over te gaan tot een nieuwe levering. Indien U zich niet bevindt op de plaats van de levering op het overeengekomen ogenblik, dan verzoeken wij U ons te contacteren teneinde de levering op een latere datum uit te voeren.

Indien de bestelling nog steeds niet geleverd kon worden, om redenen die niet aan ons toe te schrijven zijn, na een termijn van 15 dagen volgende op de datum waarop uw bestelling beschikbaar was met het oog op de levering ervan, zullen wij aannemen dat U een einde wenst te stellen aan de Overeenkomst en deze zal beëindigd worden. Gevolg aan de beëindiging van de Overeenkomst, zullen wij U alle betaalde bedragen terugbetalen met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten verbonden aan de keuze van een leveringswijze anders dan de door ons geboden gewone en minder dure leveringswijze), dit binnen de kortst mogelijke termijn en, in elk geval, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf het ogenblik dat de Overeenkomst als beëindigd beschouwd wordt.

Wil rekening houden met het feit dat het ons toegelaten is U de eventuele bijkomende transportkosten verbonden aan de beëindiging van het Contract te factureren.

9- OVERDRACHT VAN DE RISICO’S EN VAN DE EIGENDOM DER PRODUCTEN

De risico’s verbonden aan het product vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf het ogenblik van de levering. De eigendom van de producten gaat op U over op het ogenblik dat wij uw volledige betaling ontvangen van alle in dit verband verschuldigde bedragen met inbegrip van de leveringskosten, dan wel op het ogenblik van de levering indien deze plaatsvond op een latere datum.

10- PRIJS EN BETALING

De prijs van de producten zal die zijn zoals op elk ogenblik aangeduid op onze site, behoudens in geval van kennelijke vergissing. Vergissingen kunnen zich voordoen spijts al onze inspanningen ons ervan te verzekeren dat op de site aangeduide prijzen juist zijn. Indien wij een vergissing ontdekken in de prijs van het product of van de producten die U bestelde, dan zullen wij U hiervan binnen de kortst mogelijke termijn informeren en wij zullen U voorstellen hetzij uw bestelling tegen de correcte prijs te bevestigen, hetzij uw bestelling te annuleren. Indien wij U niet kunnen contacteren, zal de bestelling als geannuleerd beschouwd worden en wij zullen U de totaliteit van de betaalde bedragen terugbetalen.

Wij zijn er niet toe gehouden U een product tegen een onjuiste lagere prijs te verkopen (en dit zelfs nadat wij U de Leveringsbevestiging verstuurd hebben), indien de vergissing manifest en ondubbelzinnig is en indien U redelijkerwijze in staat bent deze aldus te identificeren.

De prijzen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Evenwel zal geen enkele wijziging effect hebben op de bestellingen waarvoor reeds een Orderbevestiging werd verstuurd, met uitzondering van de hierboven beschreven gevallen.

11- HERROEPINGSRECHT


1. De consument- of bedrijfskoper kan, volgens het Boek VI van het Wetboek economisch Recht en consumentenbescherming van 6 april 2010, binnen 14 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. De bedenktermijn van 14 dagen laat de consument of het bedrijf toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. Tijdens deze bedenktermijn dient de consument of het bedrijf het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. 

2. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren .

3. Producten uit een bundel-aanbieding, waarbij korting of een gratis product wordt aangeboden wanneer men een of meerdere producten koopt, kunnen alleen tezamen met de gebundelde producten worden geretourneerd. Mocht u een product retourneren uit een bundel-aanbieding, zonder de gebundelde producten mee te sturen, dan behoudt BVBA Henrik zich het recht voor om een factuur te sturen voor de niet geretourneerde producten.

12- Kosten in geval van herroeping


Indien de consument of bedrijf gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening .

13- FEEDBACK


We verwelkomen uw commentaar en feedback. Al uw feedback en opmerkingen kunt u naar ons opsturen via ons e-mailadres info@macherie.be

Indien u als koper van oordeel bent dat uw rechten geschonden werden, dan kunt u ons uw klachten overmaken via het e-mailadres info@macherie.be om een buitengerechtelijke schikking na te streven.

Indien de aankoop in dat verband werd gedaan via onze website, informeren wij u hierbij in overeenstemming met EU-Verordening Nr. 524/2013 dat u het recht heeft om een regeling van een consumentengeschil buitengerechtelijk met ons na te streven via het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie toegankelijk via het internetadreshttp://ec.europa.eu/consumers/odr/